Akceptujemy karty:

Regulamin szkoleń tenisowych

(dotyczy grup szkoleniowych dla dorosłych)

Aktualizacja do regulaminu z dnia 1.10.2023r.,

Poniższy regulamin obowiązuje od 1.02.2024r. do 30.09.2024r.

1. INFORMACJE OGÓLNE: 

 • Niniejszy zaktualizowany regulamin dotyczy roku szkoleniowego, który trwa od 1.10.2023r. do 30.09.2024r.
 • Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem obiektów sportowych Centrum Tenisa Don Balon, które dostępne są na stronie https://www.donbalon.pl/regulamin_kortow/
 • Czas zajęć grupy szkoleniowej wynosi 60 lub 90 minut. W czas ten wlicza się również czynności organizacyjne do zajęć, jak i czynności kończące zajęcia tj. siatkowanie kortu czy zbieranie piłek.
 • Każdy Uczestnik przypisany jest przez Klub do konkretnej grupy bądź grup szkoleniowych po uprzednim uzgodnieniu z Uczestnikiem. Zakup miejsca w grupie lub grupach szkoleniowych jest imienny, a tym samym obowiązuje bezwzględny brak możliwości udostępniania swojego miejsca osobom trzecim.
 • W zajęciach mogą brać udział jedynie ci Uczestnicy, którzy regularnie i terminowo opłacają raty za zajęcia w grupie lub grupach szkoleniowych. Uczestnicy zalegający z płatnościami mogą nie zostać wpuszczeni na zajęcia.

2.KOSZTY I PŁATNOŚCI: 

 • Koszt zajęć w grupach szkoleniowych ustalony jest według cennika, który dostępny jest na https://www.donbalon.pl/szkoleniatenisowe/
 • W roku szkoleniowym opłata za zajęcia w grupie lub grupach tenisowych jest stała i wnoszona w sześciu (6) ratach: I rata do dnia 10.10.2023r., II rata do dnia 10.12.2023r., III rata do dnia 10.02.2024r., IV rata 10.04.2024r., V rata 10.06.2024r., VI rata 10.08.2024r.
 • Opłata za zajęcia w grupach szkoleniowych jest niezależna od faktycznej frekwencji Uczestnika.
 • Płatności mogą być dokonywane kartą, przelewem lub gotówką u trenera prowadzącego zajęcia. Nr konta: Centrum Tenisa Don Balon, mbank: 41 1140 2004 0000 3402 4264 6190 (w tytule imię i nazwisko + miesiące, za które jest płatność).
 • Koszt miesięcznych zajęć w grupie lub grupach szkoleniowych jest uśredniony i stały dla wszystkich miesięcy bez względu na występujące w poszczególnych miesiącach dni wolne od zajęć zawarte w punkcie 3. niniejszego regulaminu.
 • Ze względu na bardzo zmienne koszty energii elektrycznej, gazu, Klub zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za zajęcia w grupach szkoleniowych w trakcie trwania roku szkoleniowego. W przypadku takiej zmiany, Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji ze szkolenia.

3.DNI WOLNE OD ZAJĘĆ:

 • Dni ustawowo wolne od pracy
 • Zimowa przerwa świąteczna (23 grudnia – 1 stycznia)
 • Wiosenna przerwa świąteczna (29 marca – 1 kwietnia)
 • Majówka (1-5 maja)

4.ZASADY ODRABIANIA NIEOBECNOŚCI: 

 • Klub daję możliwość odrobienia nieobecności Uczestnika w określonej ilości:
  • przy przypisaniu do grupy szkoleniowej 1 raz w tygodniu – możliwość odrobienia maksymalnie 4 razy,
  • przy przypisaniu do grupy szkoleniowej 2 razy w tygodniu – możliwość odrobienia maksymalnie 8 razy,
  • przy przypisaniu do grupy szkoleniowej 3 lub więcej razy w tygodniu – możliwość odrobienia maksymalnie 12 razy.
 • Warunkiem możliwości odrobienia nieobecności Uczestnika na zajęciach w grupach szkoleniowych jest zgłoszenie nieobecności najpóźniej do godz. 24.00 dnia poprzedzającego zajęcia wysyłając SMS pod numer telefonu: 794-397-746.
 • Uczestnik, który nie zgłosi nieobecności w wyznaczonym terminie, traci prawo do odrobienia tych zajęć.
 • Uczestnik, który ma do odrabiania swoją nieobecność, otrzymuje od Klubu propozycje możliwych terminów odrabiania prawidłowo zgłoszonej nieobecności.
 • Po obustronnej akceptacji terminu odrabiania nieobecności, Uczestnik musi pokazać SMS potwierdzający zgodę Klubu na odrabianie danej nieobecności trenerowi prowadzącemu daną grupę szkoleniową, na którą przyszedł odrobić swoją nieobecność.
 • Odrabianie nieobecności możliwe jest wyłącznie w ramach innych dostępnych grup, zgodnych z harmonogramem Klubu.
 • W celu zachowania porządku w grupach szkoleniowych w Klubie obowiązuje bezwzględny brak możliwości wymiany zajęć z innymi Uczestnikami grup szkoleniowych lub ich odstąpienia osobom trzecim bez zgody Klubu.
 • Po zakończeniu okresu szkoleniowego, który trwa do 30 września 2024r. wszystkie nieodrobione nieobecności są kasowane bez względu na miesiąc, w którym Uczestnik został zapisany na zajęcia w grupach szkoleniowych.
 • Klub prowadzi system monitorowania odrabiania nieobecności, a każdy Uczestnik ma możliwość uzyskania informacji dotyczącej ilości posiadanych nieobecności oraz ich odrobienia wysyłając SMS z taką prośbą pod numer telefonu: 794-397-746.
 • Każdy Uczestnik niezależnie od wykorzystania swojego limitu odrobień nieobecności, zobowiązany jest w dalszym ciągu do zgłaszania swoich nieobecności na zajęciach w grupie szkoleniowej w celu umożliwienia innym Uczestnikom grup szkoleniowych możliwości do potencjalnego odrobienia.

5.REZYGNACJA: 

 • Rezygnacja z zajęć w grupach szkoleniowych możliwa jest z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego Uczestnik chce zrezygnować z zajęć w grupie bądź grupach szkoleniowych. (przykładowo: jeżeli Uczestnik chce zrezygnować z zajęć od 1 stycznia musi zgłosić wypowiedzenie do 30 listopada tak by zachować okres 1-miesięcznego wypowiedzenia).
 • Wypowiedzenie z zajęć w grupie lub grupach szkoleniowych, należy zgłosić SMS pod numer: 794-397-746 lub email: biuro@donbalon.pl

6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a wszelkie sytuacje sporne rozstrzygane będą przez właściciela Klubu.
 • Uczęszczanie na zajęcia w grupie bądź grupach szkoleniowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i przestrzeganiem zasad panujących na obiektach Centrum Tenisa Don Balon.
 • Wszelkie zapisy, zmiany grup, zmiany terminów, rezygnacje należy kierować do menadżera Centrum Tenisa Don Balon – Dawida Wiełłowicza pod numerem: 794-397-746.
 • Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym wcześniej poinformuje Uczestników. W przypadku braku akceptacji takiego Regulaminu, Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z zajęć w grupie lub grupach szkoleniowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pobierz politykę prywatności